Aksaray Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
PUKÖ Döngüsü


BAP Koordinasyon Birimi, ‘Misyon ve Vizyon’umuza Ulaşmada PUKÖ Döngümüz

 

Planlama

BAP Koordinasyon Birimi, ‘Misyon ve Vizyon’umuza Ulaşmada PUKÖ Döngümüz Planlama Misyon ve Vizyon hedeflerimize ulaşmak üzere genç bir üniversite olan kurumumuzun araştırma alt yapısını güçlendirmek ve yeniliklere açık dinamik bir araştırma ortamı inşa etmek en temel adımdır.

Bu amaçla ‘Altyapı Destek Projesi’ kapsamında  bazı birimlerimizde araştırma altyapısının iyileştirilmesi, kurumsal kimliğimizin oluşturulmasına yönelik çalışmalar ile birlikte yeni araştırma ve uygulama merkezlerinin alt yapısını güçlendirmek için önemli katkılar planlanmıştır.

Araştırmacılarımızın günümüz ve gelecek dünyasını, gelişen teknolojiyi izlemesi ve uyum sağlaması kapsamında pek çok farklı çeşitte proje ve destek tipi oluşturulmuştur. Faklı kadro derecelerindeki her bir öğretim elemanımızın bu proje ve desteklerden faydalanması planlanmıştır.

Aksaray temalı projelere öncelik vererek, bulunduğumuz şehir ve bölgenin önemli sorunlarına bilimsel çerçevede çözümler üretilebilecek ve katkılar sağlanacak sorunlara yönelik öncelikli proje başlıkları BAP Koordinasyon Birimi Komisyonunca tartışılarak belirlenmiş olup komisyon kararlarına aktarılarak proje çağrılarının yapılması planlanmaktadır. Benzer biçimde birimimiz, üniversitelerin içinde bulundukları toplumu geliştirme yolunda şekillendirmesi gerektiği bilinci ile özellikle bölgeye katkısı olabilecek projelere ayrıca önem vermektedir.

Uygulama

Proje ve destek tiplerimiz her yıl Ocak ayı başında ‘Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nde belirlenen çerçevelerde hazırlanarak duyurulan ‘Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri …. Yılı Proje Destekleme ve Uygulama İlkeleri’nde tek tek yer almaktadır. Araştırmacılar gerek araştırma, gerek yeni işbirlikleri, gerek yürütülen proje konusunda kendini geliştirme, öğrenme ve gerekse proje kapsamında elde edilen sonuçların yut içi ve dışında bilimsel toplantılarda paylaşımı noktasında uygun proje ve destek tipini belirleyerek birimimize başvurmaktadır. Tüm proje/destek başvurularında, sürdürülmelerinde ve tamamlanmalarında BAP otomasyon sistemimiz ve iş akış şemalarımız araştırmacılarımıza rehberlik etmektedir. Özellikle üretilen bilginin paylaşımı, yeni işbirliklerinin sağlanması, uygulamaya aktarılabilir projelerin hazırlanması, çeşitli alanlarda bilimsel gelişmelerin paylaşılması kapsamında çeşitli kongre, konferans ve çalıştaylara destek sağlanmış ve sağlanmaktadır.

Kontrol Etme

Misyon ve Vizyon hedeflerimize ulaşmak noktasında en önemli kontrol mekanizmamız ASÜBAP Otomasyon sistemimizdir. Bu sistemle her bir yıl ya da belirli bir zaman dilimi için birimler bazında ya da toplu olarak, verilen proje/destek tipleri, destek miktarları, proje/desteklere ait bilimsel çıktılar istatistiksel olarak kontrol edilir. Ayrıca Scopus ve Web of Science gibi uluslararası bilimsel veritabanları da kullanılarak üniversitemizin bilimsel konumu düzenli olarak takip edilir. Ayrıca her yılın başında hazırlanan ‘Birim Faaliyet Raporları’nda güçlü ve zayıf yanlarımızla birlikte üniversitemiz araştırma profili verileri de belirlenerek önlem almak adına hazırlık yapılır.

Önlem Alma

Birimimiz çalışmaları kapsamında her yıl için Ocak ayı başında BAP Koordinasyon Birimi Komisyonunca ‘Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri …. Yılı Proje Destekleme ve Uygulama İlkeleri’ belirlenerek duyurulur. Bu kapsamda uygulama ilkelerinin hazırlanmasında araştırmacılarımızın sürekli değişen günümüz dünyası ve ilerleyen teknolojiye göre değişen araştırma ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni proje ve destek tiplerinin oluşturulması ile ‘Birim Faaliyet Raporları’ sonuçları ve üniversitemiz bilimsel durumu göz önünde bulundurulur. Ayrıca her bir yıl için bu ilkelerin uygulanmasında karşılaşılan aksaklıklar ve zayıf yönler de tartışılarak daha iyi bir işleyiş ve kontrol mekanizması oluşturmak üzere gerekli düzenlenmelere yer verilir. Belirtmek gerekir ki gerektiğinde etkili ve kontrollü bir işleyişin sürekliliği için Komisyonca tartışılan ve kararlaştırılan yeni uygulama ilkeleri yılbaşı beklenmeksizin de Komisyonun yetkisiyle araştırmacılara duyurulur. Üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini belirlemede kullanılan yöntemlerden biri olan URAP kriterleri ışığında, indeksli yayınlar, indeksli dergilerden alınan atıflar ve yürütülen TÜBİTAK projeleri için araştırmacılarımız teşvik edilmektedir. Bu amaçla indeksli yayın, her bir atıf ve TÜBİTAK projesi yürütücülüğü bulunan araştırmacılar BAP kapsamında sağlanan destek ve projelerden ek bütçelerle yararlandırılır. Böylece üniversitemiz araştırmacılarının üretkenliği ödüllendirilmekte ve teşvik edilmektedir.