Aksaray Üniversitesi
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ
BAP Proje Başvurularında Sıkça Yapılan Hatalar

Sayın Araştırmacı,

 

BAP Koordinasyon birimine yapılan proje başvurularının ön değerlendirme sürecinde sıklıkla karşılaşılan bazı hatalı durumlar aşağıda belirtilmiştir. Başvuruların ön değerlendirme sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için aşağıda belirtilen hususların yanı sıra BAP yönergesinde ve başvuru esnasında BAPSİS otomasyonunda yer verilen tüm açıklamaların dikkatlice gözden geçirilmesi araştırmacılarımızın menfaatine olacaktır. 

1-          Proje yürütücüsü, araştırmacıların ve/ya birim yöneticilerinin imzalarının eksik olması

2-          Yasal ve/ya özel izin belgelerinin proje başvuru sürecinde BAPSİS otomasyonuna yüklenmemiş olması ya da proje başvuru tarihinden sonra birime iletilmesi (Resmi makamlardan ya da Etik kurullardan vb alınması gereken izinler, araziden su, toprak ve hava örneği alınması, herhangi bir kuruluştan veri, örnek, çalışma alanı, materyal vs. temininde yasal izin gereklidir)

3-          Resmi makamlardan alınan izinlerde imza yetkisi olan kişilerin proje ekibinde yer alması

4-          Resmi makamlardan alınan izinlerde belirtilen proje başlıklarıyla, proje öneri formunda yer alan başlığın aynı olmaması

5-           Etik kurul izinlerinde iznin proje yürütücüsü adına alınmaması ve/ya izin süresinin dolmuş olması

6-          Proforma faturaların (ve gerekli ise teknik şartnamelerin) başvuru sürecinde BAPSİS otomasyonuna yüklenmemiş olması

7-          Projeden talep edilen mal ve/ya hizmetlerin neler olduğunun ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiş olması ve/ya her harcama kaleminde yer  alan mal/hizmet için gerekçelerin ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiş olması

8-          Lisansüstü projelerde (Doktora, Yüksek Lisans) normal öğrenim sürelerine dikkat edilmemesi ve/ya tez öneri formlarının proje başvuru sürecinde BAPSİS otomasyonuna yüklenmemiş olması

9-          İş paketlerinde proje ekibinde yer alan araştırmacıların/bursiyerlerin tamamına yer verilmemesi ve/ya ekipte yer almayan fazladan isimlerin iş paketlerine yazılması

10-      İş paketlerinin kim(ler) tarafından gerçekleştireceğinin belirtildiği kısımlara proje ekibi dışında farklı bir ibare (hizmet alımı vb) yazılması

11-      İş zaman çizelgesi ile başarı ölçütleri tablosunun uyumsuz olması. Tanımlanan her iş paketi için bir başarı ölçütü olmalı ve projenin tamamı için paketlerin önemine göre toplamı %100 olmalıdır.

12-      Sonuç raporunun iş zaman çizelgesinde ayrı bir iş paketi olarak yer alması (Yönerge gereği proje bitiş tarihinden itibaren sonuç raporu yazılması için 3 ay süre verilmektedir.)

13-     Yayın şartlarının yerine getirilmemiş olması. Önceki veya devam eden projelere ilişkin yayın şartının sağlandığının anlaşılabilmesi için yeni proje başvurusu yapılmadan önce makale, bildiri vb çıktıların BAPSİS otomasyonu yayın modülüne yüklenmesi gerekmektedir. Yayın modülüne girişi yapılmamış çıktıların belirlenmesi mümkün değildir. Ayrıca yayın modülüne çıktıya ilişkin tüm bilgilerin doğru girilmesi, makale bildiri vb çıktının bir kopyası ile birlikte makalenin hangi indekste tarandığına ilişkin uygun bir belgenin yüklenmesi mağduriyet yaşanmaması bakımından önem arz etmektedir. Tüm çıktılarda BAP proje numarası verilerek BAP Koordinasyon Birimine teşekkür edilmesi şartı aranır.

14-     Projede görev alma limitlerinin aşılması

15-    Proje metinlerinde kaynakçaya yer verilmemesi

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

BAP Koordinasyon Birimi